Tillväxtverket
eu-logotyp

Löpande förstudier – Mellersta Norrland

Du kan söka stöd för förstudier från EU-programmet Mellersta Norrland. Ansökningarna hanteras löpande. Förstudierna ska rikta in sig mot insatsområde 2, 3 eller 5.

Syftet med förstudier är att det ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.

En förutsättning är att förstudierna ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen. De förväntas även att leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av förstudien för att kunna bedöma om projektidén ligger i linje med programmet och aktuellt insatsområde.

Om förstudierna:

 • De kan max pågå i nio månader.
 • De kan få 100 000 kronor till 400 000 kronor i stöd Tillväxtverket.
 • Stödet från Tillväxtverket kan max utgöra 50 procent av den totala för förstudieprojektet.
 • Förstudierna ska redovisas med klumpsumma.

De förstudier som prioriterats och beslutats för perioden kommer att redovisas vid Strukturfondspartnerskapets möte i december 2020.

Utlysningen är öppen för ansökningar för projekt, som i ett vidare genomförandeprojekt, bidrar till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland.

Vem kan söka?

Du som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan om förstudie vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

 • 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. För bredband sker en särskild ansökningsprocess.
 • 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering 3a - Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inkludera satsningar på företagskuvöser.
  Investeringsprioritering 3b - Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.
 • 5. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
  Investeringsprioritering 5a - Att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i TEN-T.
  Investeringsprioritering 5b - Att främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodala noder.

Välkomna med ansökningar inom:

Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Er ansökan om förstudie ska rikta sig till en av nedan två beskrivna investeringsprioriteringar som i ett vidare genomförandeprojekt ska bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 2a - Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

 • Investeringar i IT-infrastruktur som ger företag tillgång till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som syftar till att höja kapaciteten i befintlig IKT-infrastruktur till 100 Mbit/s.
 • Investeringar som stärker och medför en fortsatt utbyggnad och utveckling av teknikoberoende IKT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Målgrupp:
Företag i de områden där de kommersiella aktörerna inte svarar för utbyggnaden av IT-infrastrukturen

Vem kan söka?
Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar och organisationer som arbetar för utbyggnad av IT-infrastrukturen.

Investeringsprioritering 2c – Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa.

Särskilt mål 1 – Nya digitala tjänster etableras och befintliga utvecklas så att tillgängligheten till privat och offentlig service förbättras.

Särskilt mål 2 – Användningen av e-tjänster ska öka, särskilt i de grupper i samhället som i mindre utsträckning använder e-tjänster och den nya tekniken.

Målgrupp:
Privat och offentlig sektor, hushållen samt det civila samhället.

Vem kan söka?
Kommuner, statliga myndigheter, privata företag, föreningar.

Insatsområde 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Er ansökan om förstudie ska rikta sig till en av nedan två beskrivna investeringsprioriteringar som i ett vidare genomförandeprojekt ska bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 3a – Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser.

Särskilt mål 1 – Avancerad produkt- och tjänsteutveckling främjar tillväxt inom SME.

Särskilt mål 2 – Tillväxtföretag ökar investeringar i avancerad produkt- och tjänsteutveckling.

Målgrupp:
Små och medelstora företag i programområdet, potentiella entreprenörer, företagsfrämjande organisationer samt beslutsfattare i både offentlig och privat sektor.

Vem kan söka?
Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar och branschövergripande organisationer.

Investeringsprioritering 3b - Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.

Särskilt mål 1 - Förbättrad lönsamhet bland företag som aktivt bidrar till klusterinitiativ.

Särskilt mål 2 - Ökad andel företag med affärssamarbete på internationella marknader.

Målgrupp:
Små och medelstora företag i programområdet, potentiella entreprenörer, företagsfrämjande organisationer samt beslutsfattare i både offentlig och privat sektor.

Vem kan söka?
Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar och branschövergripande organisationer.

Insatsområde 5 - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Er ansökan om förstudie ska rikta sig till en av nedan två beskrivna investeringsprioriteringar som i ett vidare genomförandeprojekt ska bidra till att uppfylla ett eller flera av de särskilda målen för respektive investeringsprioritering:

Investeringsprioritering 5a - Att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i TEN-T.

Särskilt mål 1 – Programområdets TEN-T nät har en utvecklad funktion år 2020 jämfört med 2014 genom förbättrad tillgänglighet och kapacitet.

Målgrupp:
Företag och organisationer i programområdet.

Vem kan söka?
Statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, kommuner, landsting, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer.

Investeringsprioritering 5b - Att främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T- infrastruktur, inklusive multimodala noder.

Särskilt mål 1 - Programområdets mobilitet har ökat år 2020 jämfört med 2014.

Målgrupp:
Företag och organisationer i programområdet.

Vem kan söka?
Statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, kommuner, landsting, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen tills 1 december, med chans till förlängning.

Ansökningarna handläggs löpande vartefter de kommer in till Tillväxtverket. De prioriteras skyndsamt av Strukturfondsekretariatets presidium på delegation.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Vi rekommenderar alla sökande att ta kontakt med handläggare på Tillväxtverket i god tid innan ni lämnar in er ansökan.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 .

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 36 månader med tillägg för 4 månaders avslutsarbete, totalt 40 månader. Dock senast 28 februari 2023.

Första möjliga dag för projektstart är det datum då komplett ansökan inkommer till Tillväxtverket.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kr i stöd.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt.

Planera ert projekt innan ni ansöker.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vi rekommenderar att ni kontaktar Tillväxtverket för en dialog.

Vi önskar en dialog med er som sökanden inför en planerad ansökan och vi
rekommenderar en tidig kontakt. Inför ett möte för att testa er projektidé vill vi att ni:

 • Fyllt i blanketten Testa er projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.
 • Noga ha läst igenom utlysningen.
 • Gått igenom de tolv stegen Från idé till ansökan.
 • Tagit del av de obligatoriska urvalskriterierna.

Kontaktuppgifter till Mellersta Norrland i Östersund.