Tillväxtverket
eu-logotyp

Bredband och digitalisering i Skåne-Blekinge

Regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge öppnar för ansökningar inom insatsområdet bredband.

Obs! Informationen under "För vad kan vi söka" har uppdaterats.

I den här utlysningen 2021.1 är det inte möjligt att söka stöd inom insatsområde 1, innovation, 2 små och medelstora företag, 3 koldioxidsnål ekonomi och 5 hållbar stadsutveckling.

Endast projekttyperna samverkansprojekt eller projekt kan söka. Utlysningen är inte öppen för förstudier

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
  Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

Privata juridiska personer som ansöker om projektstöd ska ha mandat att företräda/representera en mångfald av företag eller bransch. Det innebär att företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad inte kan söka stöd för utveckling av egen driften.

För vad kan vi söka?

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

Er ansökan ska innehålla all nödvändig information. Tillväxtverkets handläggare ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till programmet och urvalskriterierna. Det ska framgå hur ni tänker genomföra projektet samt vilken genomförandekapacitet projektet har.

Ert projekt ska vara riktat mot investeringsprioriteringen.

Möjligheten att komplettera ansökan kommer att vara mycket begränsad.

Endast ansökningar med projekttyperna samverkansprojekt eller projekt kan skickas in.

Inkluderande tillväxt – Bredband

Inom insatsområde bredband välkomnar vi särskilt projekt med följande inriktning:

Satsningar som innefattar gemensamt kunskapsbyggande och kunskapsstöd för intressenter för att öka kunskapen och investeringsviljan för utbyggnad av bredband, samt stödjer antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin. Vi ser även gärna projekt som driver på lokalt och regionalt införande av nationell digital infrastruktur (byggblock, standarder och regelverk), införande av nationella digitala tjänster samt ökad tillgång till data.

Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 2a, att öka utbygganden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Exempel på aktiviteter kan vara kopplade till kommunala digitaliseringsagendor och digitala strategier, processbeskrivningar för att utnyttja ny teknik samt kunskapsunderlag och kostnadsberäkningar som visar möjligheterna och sambandet med ökad digitalisering och utnyttjandet av bredband. Observera att projektet måste vara tydligt avgränsat mot ordinarie verksamhet. Ordinarie verksamhet är inte stödgrundande.

Som inspiration, läs gärna om nedanstående projekt som pågår i landet:

 • projektet eSamverkan som syftar till att kommuner ska kunna öka tempot i utbyggnaden av e-tjänster och sprida tjänster och innovationer i nätverksform till andra kommuner.
 • projektet Tillgänglighetsguide Besöksnäringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som tar fram och implementerat en digital tillgänglighetsguide med minst 200 aktörer inom besöksnäringen.

Det går inte att göra investeringar i fysisk infrastruktur inom Skåne-Blekingeprogrammet.

Övrigt generellt om ansökningsomgången

För att ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna, bör projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i berört län.

Hållbarhetsaspekter

Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling.

De tre hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. Miniminivån är att minst två av aspekterna används som verktyg för att nå projektets mål och resultat. När Tillväxtverket handlägger en ansökan om stöd, görs en bedömning utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i er projektansökan. Ni ska i bakgrunds- och projektbeskrivningen redogöra för hur ni aktivt arbetar med detta i projektet. Beskriv också tydligt hur miljö, mångfald och jämställdhet ska integreras i aktiviteterna för att uppnå projektets syfte och mål. Inspiration finns i Tillväxtverkets guide för hållbarhetsaspekter.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 10 december 2020 – 18 februari 2021
 • Sista dag för ansökan: 18 februari 2021 klockan 23:59
 • Prioritering sker: 19 april 2021

Vad är viktigt att veta?

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Vill ni redan innan ansökan berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket? Läs mer om och hämta mall för beskrivning av tidig projektidé. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ordinarie verksamhet är inte stödgrundande.

Utlysningen är inte öppen för förstudier.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket elektroniskt. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Slutredovisning ska ske inom ramen för projekttiden.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1. Föreskrifterna gäller från och med augusti 2019 och innebär att nya redovisningsalternativ tillämpas med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om de styrande dokumenten

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Ni som ansöker om stöd behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar. Er ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott. En ansökan om förskott görs separat.

Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som direkt eller indirekt målgrupp. Därför ska ni i er ansökan beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna.

Gå till sidan för statsstöd, för mer information. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera möjligheter och villkor, redan innan ni börjar utforma projektet.

Se också:

Hur länge kan projektet pågå?

 • Tidigaste datum för projektstart är 20 april 2021.
 • Sista datum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 28 februari 2023.
 •  Sista dag för projektperiod, inkl. slutredovisning är 30 april 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering från regionalfonden. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Det finns cirka 8 miljoner kronor att söka inom insatsområde bredband

Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. En bedömning av rimligheten i det ansökta beloppet görs utifrån inkommen ansökan.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Malmö så kan vi ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge.

Kontaktuppgifter till projektcoach: