Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering till affärsutvecklings­checkar inom React-EU

Nu kan regionalt utvecklingsansvariga aktörer ansöka om finansiering till affärsutvecklings­checkar och administrativt stöd. Stödet ska gå till insatser som stärker företagens förmåga att internationalisera, digitalisera och ställa om mot en grön ekonomi.

Utlysningen är en del av React-EU, en av EU:s satsningar för att möta effekterna av coronapandemin. Genom den här finansieringen får regionalt utvecklingsansvariga möjlighet stärka förutsättningarna för konkurrenskraftiga företag under och efter pandemin.

Finansiering för utveckling, förnyelse och innovation

Utlysningen syftar till att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Insatser inom React-EU ska vara framåtblickande och möjliggöra företagens förmåga att ställa om och komma starkare ur pandemin, genom att satsa på utveckling, förnyelse, innovation och utvecklade affärsmodeller.

Syftet är att uppnå en hållbar tillväxt genom att stärka omställningsförmågan, konkurrenskraften och produktiviteten i företag genom internationalisering, digitalisering och grön omställning.

Stöd för affärsutvecklingscheckar och och administration

Utlysningen är uppdelad i två delar. Ett dispositionsprojekt för affärsutvecklingscheckar, som utgör budgetramen för checkar, samt ett projekt för administrativt stöd. Projekten ska sökas av regionalt utvecklingsansvarig aktör med godkänd stödförordning (regionalt utvecklingansvariga, RUA). Det kommer också finnas möjlighet till samverkansprojekt inom projektet för administrativt stöd.

Projekt som bidrar till omställning i företag

Projekt som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till en ökad omställningsf­örmåga i företag genom:

 • digital omställning i företag. Detta inkluderar stöd till företag för att påbörja, genomföra eller öka takten i en digital transformation och arbetet med att utveckla affärsmodeller.
 • omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi i företag genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.
 • företagens internationalisering. Pandemins påverkan på internationella värdekedjor är ett faktum. Insatser ska ge stöd för att stärka företagen i värdekedjorna och ekosystemen för att kunna möta nya utmaningar.

Stöd till livskraftiga företag

Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, som har kapacitet och vilja att utvecklas. Stödet är inte riktat till företag som befinner sig i en likviditetskris. Stödet riktar sig till alla branscher.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för regionalt utvecklingsansvariga aktörer, RUA, både för insatsen dispositionsprojekt affärsutvecklingscheckar och projekt som inkluderar administrativt stöd. Regionalt utvecklinsansvariga, RUA, ska vara projektägare

I det administrativa stödet kan regionalt utvecklingansvariga samverka med andra aktörer.

För vad kan vi söka?


Rikta er ansökan mot följande insatsområden och möt följande krav

Insatsområde 5 - React-EU, inom det Nationella regionalfondsprogrammet .

Investeringsprioritering

Att främja krisreparationer i samband med coronapandemin och förbereda en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin.

Utlysningen är endast öppen för regionalt anpassade insatser, som syftar till att stärka omställningsförmågan i små och medelstora företag. Insatserna ska avspegla den regionala kontexten, utifrån definierade styrkeområden inom smart specialisering, strategier för hållbar regional utveckling och tillväxt samt övriga relevanta strategier. Det är angeläget att insatserna samordnas regionalt för att skapa mervärden med redan pågående insatser och ESF-rådets satsningar inom React-EU.

Dispositionsprojekt för affärsutvecklingscheckar

Regionalt utvecklingsansvariga, RUA ska ansöka om en ram för att genomföra insatser för affärs­utvecklingscheckar.

Dispositionsprojektet ska innehålla:

 • den budget som ni ska besluta om till företagen som ansöker om en affärsutvecklings­check.
 • en beskrivning av den genomförandemodell som ni kommer att tillämpa för affärsutveckling­scheckarna.
 • en beskrivning av villkor och ansvarsfördelning för genomförandet.

Projektägaren rapporterar genomförandet i lägesrapporter enligt de datum som anges i beslut. Syftet med dispositionsprojektet är att kunna följa genomförandet mot företagen.

Förändringslogik

Ansökningar till utlysningen om dispositionsprojekt ska beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till projektet. Du beskriver hur läget ser ut vid projektstart, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Fig. Modell förändringslogik.

Nuläge

Insats

Börläge

Fakta
Kritiska faktorer

Målgrupper (företagare)

Målgrupper (främjare)

Aktiviteter

Resultat

Effekter

Till förändringslogik för hållbarhetsaspekterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt för administrativt stöd

Regionalt utvecklingsansvarig, RUA, kan söka det administrativa stödet tillsammans med med en annan aktör, exempelvis Almi. Inkludera då ett samverkansavtal i er ansökan. Regionalt utvecklingsansvarig ska vara projektägare.

Det administrativa stödet definieras som tid kopplat till handläggning av era ansökningar och utbetalning av stöd till företag. Tiden ersätts med 100 procent från React-EU.

Stödet får inkludera:

 • Hantering av inkomna ansökningar
 • Ärendeberedning, ekonomigranskning och beslutshantering.
 • Dialog med sökande när ansökningarna behöver kompletteras

Affärsutvecklingscheckarna till företagen

Stödet ska bidra till en hållbar tillväxt genom att stärka företagens konkurrenskraft och omställningsförmåga. Målgrupp för insatsen är små och medelstora företag med god omställningsförmåga och möjlighet att komma starkare ur krisen genom att satsa på utveckling, förnyelse och innovation. Stödet är inte riktat till företag som befinner sig i en likviditetskris.

För att uppnå likvärdiga förutsättningar för Sveriges företag så ser vi gärna en samordnad struktur gällande inriktning och utformning av checkarna, där ni beaktar regionernas prioriteringar och möjligheter.

Följande tematiska inriktningar är önskvärda: grön omställning, digitalisering och internationalisering.

Exempel på insatser

Insatser för att stärka företagens arbete med grön omställning genom exempelvis att:

 • Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden/affärsmodell
 • Elektrifiera för en grön omställning
 • Klimatanpassa för att analysera hur till exempel tillgången till råvaror, insatsvaror och energiförsörjning förändras.
 • Energieffektivisera för att anpassa och utveckla verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering

Insatser för att stärka företagens digitala omställning genom exempelvis att:

 • Ta fram en digital strategi.
 • Identifiera nya affärsmodeller
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer
 • Automatisera interna processer (tex fakturering och orderhantering)
 • Automatisera mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen (ex robotisering och produktionsuppföljning)

Insatser för att stärka företagens internationalisering genom exempelvis att:

 • Förbereda en internationalisering genom förstudier eller marknadsanalyser
 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor
 • Utreda frågor kopplade till Brexit
 • Klimatpåverka ny exportsatsning

Insatsen kan rikta sig till företag med olika förutsättningar, men som är livskraftiga och har förmågan att genomföra ett utvecklingsprojekt. För att öka möjligheterna till gemensam utvärdering av stödet krävs en samordnad struktur och utformning av checkarna. Önskvärt är därför att stöd till företag följer nedan kriterier för sökande företag och nedan utformning av checkar:

Kriterier för sökande företag:

 • Omsättning: 1 mSEK – 150 mSEK
  Antal anställda: 2 – 100

Utformning checkar:

 • 25 000 - 250 000 SEK
 • Krav på medfinansiering från företag: upp till 50%

Godkända kostnader för företag:

 • konsulter och/eller projektanställda
 • resekostnader (gäller för Affärsutvecklingscheck Internationalisering)

Observera att Tillväxtverket beslutar om utbetalning till företagen vilket innebär att ni måste delegera och godkänna rollen kring beslut om utbetalning i NYPS till en handläggare på Tillväxtverket. Steget gällande expediering ligger på regionen.

När kan vi söka?

Utlysningsomgången är öppen: 22 februari – 12 mars 2021

Sista dag för ansökan: fredag den 12 mars 2021

Prioritering sker: April-Maj. Datum sätts utifrån hur det passar i respektive region.

Vad är viktigt att veta?

Information om vad som gäller finns på tillvaxtverket.se Ansök om stöd

Ansökningar som kommer in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?


EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

Tillväxtverkets föreskrifter

Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1, TVFS 2019:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning. Läs mer om regelverket här: 2020/0043 (COD)

Utlysningens inriktning

Utlysningens inriktning innebär att små och medelstora företag är direkt eller indirekt målgrupp. Det innebär att hänsyn behöver tas till EU:s regler om statligt stöd.

För Affärsutvecklingscheckarna gäller Främjandeförordningen (2015:210) Det handlar främst om reglerna om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd, eller det allmänna gruppundantaget, GBER.

Hur länge kan projektet pågå?

 

Dispositionsprojektet

Beslut om medel till företag kan ske från juni 2021 för Affärsutvecklingscheckar till 15 december 2022. Inga beslut till företag kan fattas därefter.

Utbetalningsbeslut till företag som beviljats en check kan ske från 1 augusti 2021 till och med 31 maj 2023.

Projekt för administrativt stöd

Administrativa kostnader kopplade till dispositionsprojektet kan ske från datum som ansökan inkommit för projektet till 31 augusti 2023.

Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är den 31 oktober 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av era projekt efter dessa datum.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektperioden går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Projekten genomförs som ett dispositionsprojekt och som ett projekt för administrativt stöd vilket innebär särskilda villkor. Se referens i Handbok för EU-projekt

Medel att ansöka om

Möjliga medel att ansöka om beslutas gemensamt av regionaltutvecklingsansvariga i respektive programområde inom ramen för programområdets tilldelade React-EU-medel.

Det är endast regionalt utvecklingsansvariga, RUA, som kan vara projektägare och kan genomföra projekten i samarbete med andra regioner inom programområdet eller enskilt. Projektägaren förmedlar stöd till företag. Stödet till företagen genomförs till 100 procent med finansiering från React-EU. Ingen medfinansiering från projektägaren krävs. Däremot förväntas företagen finansiera med upp till 50 procent av företagets godkända kostnad.

Möjlighet att samverka i det administrativa stödet

Inom projektet för administrativt stöd finns det möjlighet att samverka med andra aktörer. För detta krävs ett samverkansavtal mellan parterna som ni ska bifoga ansökan.

Stödberättigade kostnader:

 • Dispositionsprojekt I dispositionsprojektet redovisas aggregerade utbetalningar utifrån företagens godkända kostnader. Tillväxtverket kommer att handlägga detta. Inga utbetalningar kommer att ske ifrån detta projekt.
 • Projekt för administrativt stöd för projektägaren. Det administrativa stödet definieras som tid kopplat till handläggning av ansökningar och utbetalning av stöd till företag och ersätts med 100 procent från React-EU.

Hur ansöker vi?

Ni gör er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att ni måste göra en ansökan för dispositionsprojekt och en ansökan för projekt för administrativt stöd. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

För dispositionsprojekt används formuläret ”ramprojekt”. För administrativa projektet används formuläret ”projekt”.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Vad ska ansökan innehålla?

Inkludera följande i din ansökan om dispositionsprojekt:

 • Ansökan om ram för affärsutvecklingscheckar
 • Redovisning av den totala budgeten för Affärsutvecklingscheckar samt hur budgeten är tänkt att fördelas per temaområde
 • Tematiska inriktningar.
 • Struktur och utformning av Affärsutvecklingscheckar med avseende på kriterier för sökande företag och storlek och medfinansieringsgrad på checken.
 • Beskriva genomförandet av insatsen och inkludera information om bland annat tidsplan, utlysning mot företag, identifiering av lämpliga branscher/företag, beslutsprocess.
 • Redogöra för partnerskap för beslutsfattande samt respektive aktörs specifika kompetens inom valda tematiska områden
 • Beskriva behov av stöd från Tillväxtverket (del i bedömningsgrupp, deltagande på ERFA-träffar, behov av utbildning och workshops kring hållbarhetsfrågor och grön omställning)
 • Indikatorer gällande antal företag som beräknas få stöd i form av affärsutvecklingscheckar

Anvisning till var informationen ska läggas i ”Min ansökan” finner du här

Inkludera följande i din ansökan för projekt för administrativt stöd:

 • Kostnader och aktörer som ska arbeta med administrationen

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av respektive regions Strukturfondspartnerskaps ordförande som prioriterar efter dialog med regionaltutvecklingsansvariga i området. Tillväxtverket fattar sedan beslut.

Vilket stöd står Tillväxtverket för under perioden?

Tillväxtverket kommer under perioden erbjuda ett kunskapsstöd till projektägare och partnerskap. Kunskapsstödet består av 1) erfarenhetsutbyte 2) utbildning och workshops 3) kommunikationsstöd 4) stöd i bedömningsgrupper/partnerskap

 1. Erfarenhetsutbyte
  Tillväxtverket arrangerar erfarenhetsutbyte för regioner och. Innehåll och omfattning utgår ifrån de behov som regioner och partnerskap har behov av
 2. Workshops och utbildning
  Tillväxtverket erbjuder regioner och partnerskap att delta i workshops och utbildningar rörande:
  - Stöd i bedömning av hållbarhetskriterier
  - Stöd i insatser riktade mot grön omställning (inkluderar klimat och miljöpåverkan från tex en utlandssatsning eller cirkulära affärsmodeller)
 3. Kommunikationsstöd
  Tillväxtverket kommer erbjuda ett stöd i kommunikation för att nå företag:
  - som vill genomföra ett aktivt omställningsarbete,
  - som drivs av kvinnor (kanaler och språk, bjuda in Startup Sweden?) inom miljöteknik­segmentet
 4. Stöd i bedömningsgrupper/partnerskap
  Tillväxtverket erbjuder att vara ett stöd i bedömningsgrupper och partnerskap där beslut om medel till företag fattas.

Detta stöd erbjuds utan kostnad för projektägare som erhållit godkända dispositionsprojekt och administrativa projekt.

Kontakt

Jessica Mattisson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Tony Meurke, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se