Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk grön och digital omställning under och efter pandemin

Nu kan branschorganisationer och forskningsinstitut söka stöd för att stärka företagens gröna och/eller digitala omställning. Utlysningen riktar sig till branschorganisationer och forskningsinstitut som har goda relationer med företagen. Aktören ska ha kunskap om hur företagen påverkas av coronapandemin samt ha djup förståelse för deras utmaningar och behov för att kunna stödja dem i en nödvändig omställning.

Utlysningen är en del av React-EU och syftar till att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter den rådande pandemin.

Driv ditt projekt i linje med gällande strategi

Stödet ska bidra till en omställning hos svenska små och medelstora företag och riktas till de branscher och sektorer som har förutsättningar för att bli långsiktigt hållbara.

Projekten ska stärka näringslivets återhämtningsförmåga. De ska bibehålla och förstärka trender och förändrade beteenden som utvecklas under pandemin och som gynnar den gröna och/eller digitala omställningen.

Projekten ska bidra till att öka takten i omställningen mot en tillväxt som kan ske med minskad resursutvinning, koldioxidutsläpp och miljöbelastning i enlighet med EU:s gröna giv och regeringens mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Projekt som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till något av nedanstående:

 • Hållbara tjänster, produkter och processer som bidrar till koldioxidneutralitet genom grön omställning.
 • Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och/eller digitala företag i alla delar av landet.
 • Framtidssäkra företag som säkerställer arbetstillfällen liksom minimerar risker för och minskar effekterna av uppsägningar och varsel.

Vem kan söka?

Följande aktörer kan söka stödet och vara primära ägare av projekten:

 • branschorganisationer
 • forskningsinstitut
 • andra aktörer som har kapacitet att ge ett direkt stöd i grön och/eller digital omställning till målgruppen små och medelstora företag.

Företag kan inte söka stödet i syfte att utveckla sin egen verksamhet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

För vad kan jag söka?

Insatsområde 5 inom det nationella regionalfondsprogrammet React-EU.

Investeringsprioritering: Främja krisreparationer i samband med coronapandemin och förbereda en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin.

Stöd kan sökas för projekt som ska stärka förmågan i små och medelstora företag. Det kan också vara projekt som bidrar till ökad samverkan och lärandeutbyte. Det är viktigt att projektet samarbetar med andra pågående insatser inom det område som ansökan berör. Projektet ökar sina möjligheter till stöd genom att samarbeta över en större geografi och över regiongränser. Redan beprövade metoder som visar på goda resultat kan med fördel användas.

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt med inriktning mot nedanstående två områden antingen det ena eller det andra eller i kombination.

Grön omställning

Insatser till företag för att de ska påbörja, genomföra, vidareutveckla eller öka takten i företagets gröna omställning. Med grön omställning avses cirkulär ekonomi och minskad resursanvändning genom exempelvis återanvändning, reparation och delningstjänster. Det kan också handla om ökad resurseffektivitet, energieffektivisering, övergång från fossilberoende till förnybart och elektrifiering, miljöteknikutveckling, klimatanpassning och andra hållbara lösningar. Industriell symbios bör vara vägledande och produkt och designutveckling är av stor relevans. Projekten ska minska små och medelstora företags påverkan på klimat och/eller miljö.

Det kan handla om att möta kompetensbehov, utveckla nya affärsmodeller som innebär att produkter hyrs ut eller leasas, förnyelse av produktionsprocesser och leverantörskedjor, digital utveckling, teknikutveckling och tillgång till testbäddar. Det kan även handla om att öka kunskapen och användningen av miljövänligare energialternativ, inklusive transportlösningar. Det kan också handla om att ta fram branschgemensamma stöd och verktyg utifrån gemensamt identifierade behov i Fossilfria färdplaner framtagna med hjälp av Fossilfritt Sverige.

Digital omställning

Insatser till företag för att de ska påbörja, genomföra, vidareutveckla eller öka takten i företagets digitaliseringsarbete och digitala transformation samt arbete med att utveckla affärsmodeller som utgår från digitaliseringens möjligheter. Med digitalisering menas här förmågan att tillämpa digital teknik och digitala lösningar, så att den skapar värde för företaget, kunder, leverantörer eller samarbetspartner.

Insatserna kan även öka kunskapen och användningen av automatisering och robotisering samt stärkt produktionskompetens. Det inkluderar stöd till företag att kunna utveckla kunskap om automationslösningar som i ett nästa steg kan bidra till ökade investeringar i automation och robotisering.

Projekten ska stärka arbetet med hållbar utveckling. Parallellt med grön omställning ska projekten också integrera minst ett av två perspektiv: mångfald (lika möjligheter och icke-diskriminering) eller jämställdhet.

Insatserna ska vara i linje med branschgemensamma strategier och bidra till genomförandet av regionala och nationella strategier för respektive område. I de fall sådana inte finns tillgängliga bör EU-strategier utgöra riktningen. EU:s gröna giv är särskilt relevant.

Exempel på strategier:

Hållbar utveckling innebär en utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samt där de tre dimensionerna är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Det är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

När kan jag söka?

Utlysningen öppnar den 16 augusti 2021. Ansökningen ska ha inkommit senast klockan 17.00 den 15 oktober. Utlysningen stänger 15 oktober 2021.

Om din ansökan inkommer före första ansökningsdag eller efter sista ansökningsdag kommer Tillväxtverket att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vill du testa din projektidé på en handläggare på Tillväxtverket innan du gör din ansökan? Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start. Slutredovisning ska göras inom projektperioden.

Du kan ansöka om förskottsutbetalning. Detta är möjligt för sökande med svag likviditet. Maxbeloppet för förskott är 400 000 kronor och gäller totalt för hela projektperioden. Du kan även söka förskott senare när projektet godkänts.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1.

Läs mer om de styrande dokumenten.

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med projektet. För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Projektet förutses innebära att statligt stöd lämnas till företag. Tillväxtverket har olika möjligheter att lämna stöd inom ramen för EU:s regler om stöd av mindre betydelse. Dels så kallat försumbart stöd, dels enligt det allmänna gruppundantaget, GBER. För ramprojekt kan stöd lämnas inom ramen för SFS 2015:211. Mer information om statligt stöd framgår i handboken.

Som nämns där är det viktigt att kontakta Tillväxtverket på ett förberedande stadium för att diskutera villkor och möjligheter för den typen av stöd.

Hur länge kan projektet pågå?

Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är den 31 augusti 2023.
Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är den 31 oktober 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Medel kan endast beviljas för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekte få i stöd?

Riktvärdet för genomförandeprojekt är maximalt 7 miljoner i stöd från React-EU

Maximalt 75 % i stöd kan beviljas från React-EU.

Övrig finansiering i projektet kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Du ska bekräfta övrig finansiering genom ett intyg om medfinansiering som ska bifogas ansökan om stöd.

Det är vanligt att medfinansiera med regionala medel som beslutas om av regionerna.

Du kan också medfinansiera genom andra nationella utlysningar. För detta krävs att ansökan enskilt uppfyller kraven i båda utlysningarna.

Hur ansöker jag?

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Du skapar en ansökan genom att välja följande alternativ: EU-medel; Investeringar för tillväxt och sysselsättning; Nationella regionalfondsprogrammet; React EU.

Vad ska framgå i ansökan?

Utöver det som framgår i Handboken som nämns ovan ska följande stå med i ansökan.

Ange i vilket geografiskt område ditt projekt ska arbeta.

Projektet behöver ha en tydlig förändringslogik

Du ska beskriva en tydlig förändringslogik som visar varför ert projekt behövs. Du beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad du vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad du planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Fig. Modell förändringslogik.

Nuläge

Insats

Börläge

Fakta

Kritiska faktorer

Målgrupper (företagare)
Målgrupper (främjare)
Aktiviteter

Resultat

Effekter

Till förändringslogik för hållbarhetsaspekter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska ange tydliga mål runt hållbarhet

Du ska ange särskilda mål för projektets hållbarhetsarbete. Dessa ska tydligt visa de resultat som projektet ska skapa hos deltagande företag och kunna bidra till den förändring som ska uppstå i den bransch ditt projekt ska arbeta med.

Minst ett av projektets mål ska visa hur projektet ska leda till att små och medelstora företag bidrar till en koldioxidneutral ekonomi. Detta kan utgöras av uppföljningsbara mål runt exempelvis minskade koldioxidutsläpp, minskad resursanvändning, energianvändning, andel cirkulära material i produkter. Även andra typer av målsättningar kan vara aktuella utifrån vad ditt projekt ska göra. Målen ska ligga i linje med projektets övriga mål och arbetet med hållbarhetsaspekterna.

Tänk på att det är ett krav att arbeta med minst ett av två perspektiv: mångfald (lika möjligheter och icke-diskriminering) eller jämställdhet. Du ska göra det under planering, genomförande och uppföljning av ert projekt. I ansökan ska du visa hur projektet ska använda de delarna som hävstång för tillväxt, alltså hur du avser att använda dem som medel för att nå bättre resultat i projektet. Du kan exempelvis fundera på hur dessa delar kan användas för att företagens affärsutveckling ska bli bättre.

Notera att det är en hygienfaktor att du säkerställer att projektet har intern hållbarhet. Du ska inte redogöra för det i projektansökan. Detta är inte relevanta projektmål. Intern hållbarhet handlar om det individuella projektets egenskaper och aktiviteter. Det kan handla om exempelvis hur resor och möten i projektet genomförs, könsfördelningen på de föreläsare projektet bjuder in till seminarier liksom föreläsarnas budskap och hur projektgruppen är sammansatt.

Du kan exempelvis identifiera vad som är intern hållbarhet med hjälp av följande tabell.

Hållbarhetsaspekt

Frågor om intern hållbarhet

Miljö och klimat

Vilken är projektets miljöpåverkan (utsläpp, resursanvändning, avfall)?
Kan projektet minska alternativt öka positiv miljöpåverkan?
Hur kommer resor och möten att genomföras?

Jämlikhet och mångfald

Jämställdhet


Vilka når projektet – och inte?
Genomförs särskilda insatser för att anpassa/nå annars underrepresenterade grupper?
Vilka kompetenser finns med i projektgruppen?
Hur säkerställer projektet tillgänglighet? Finns funktionshinder för deltagande? Hur kan projektet eliminera dessa?

Läs mer om hållbarhetsaspekterna.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ordförande för regionernas strukturfondspartnerskap kommer tillsammans med representanter för nationella myndigheter att bilda en prioriteringsgrupp som tillsammans ansvarar för prioritering av ansökningarna.

I mellersta Norrland kommer förstudieansökningar i utlysning Utveckla idéer till omställningsprojekt inom Regionalfonden prioriteras i första hand. Endast om det finns medel kvar efter att förstudieansökningarna har prioriterats kommer ansökningar i denna utlysning att prioriteras.

Tillväxtverket fattar beslut i enligt med prioriteringen.

Följande Principer för urval har identifierats för React-EU. Dessa kommer att vara vägledande vid bedömning av ansökan:

 • Stärker företagens omställningsförmåga och möjlighet till att möta krisens effekter regionalt, nationellt och internationellt.
 • Bidrar till företagens affärsutveckling genom ökad digital transformation och därmed stärkt konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.
 • Avspeglar den regionala kontexten och regionernas styrkeområden (smart specialisering) samt adresserar företagens utmaningar, möjligheter och behov kopplade till krisen.
 • Bidrar till Sveriges mål om koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer
 • Organisatorisk kapacitet, erfarenhet och kunskap hos projektägaren och förankring hos samverkanspartners.
 • Förhåller sig till och ligger i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Kontakt


Lena Johansson-Skeri, Norra Mellansverige
Telefonnummer: 08 - 681 65 32
e-post: fornamn.efternamn-efternamn@tillvaxtverket.se

Linnea Hagblom, Västsverige
Telefonnummer: 08-681 66 26
e-post: fornamn..efternamn@tillvaxtverket.se

Jessica Mattisson
Telefonnummer: 08-681 92 58
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Emma Brandstedt
Telefonnummer: 08-681 77 15
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se