Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla idéer till omställnings­­projekt inom Regionalfonden

Nu kan företagsfrämjande aktörer söka stöd för att utveckla idéer som kan leda till genomförandeprojekt inom Regionalfondens programperiod 2021-2027. Utlysningen är en del av React-EU och är öppen för ansökningar från aktörer i Mellersta Norrland. Utlysningen riktar sig till icke affärsdrivande företagsfrämjande aktörer som har goda relationer med företagen. Aktören ska ha kunskap om hur företagen påverkas av coronapandemin samt ha djup förståelse för deras utmaningar och behov för att kunna stödja dem i en nödvändig omställning.

Projekten ska vara förankrade med regionen och ligga i linje med Regionala utvecklingsstrategier, Smart specialiseringsstrategier och/eller Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030

Förstudierna som beviljas stöd i denna utlysning ska kunna generera projekt som bidra till:

 • Hållbara tjänster, produkter och processer som innebär minskade koldioxidutsläpp och bidrar till grön omställning.
 • Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och/eller digitala företag i alla delar av landet.
 • Framtidssäkra företag som säkerställer arbetstillfällen liksom minimerar risker för och minskar effekterna av uppsägningar och varsel.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för sökande aktörer i Mellersta Norrland

Följande aktörer kan söka stödet och vara primära ägare av projekten:

 • regioner
 • kommuner
 • icke affärsdrivande företagsfrämjande aktörer (offentliga och privata)
 • lärosäten
 • branschorganisationer och
 • övriga aktörer som har en regionalt/nationellt etablerad funktion i det företagsfrämjande systemet.

Privata företag kan inte söka stödet i syfte att utveckla sin egen verksamhet.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan jag söka?

Insatsområde 5 inom det nationella regionalfondsprogrammet React-EU.

Investeringsprioritering: Främja krisreparationer i samband med coronapandemin och förbereda en grön, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin.

Utlysningen är öppen för förstudier med bäring på nedanstående teman

Grön omställning

Insatser till företag för att de ska påbörja, genomföra, vidareutveckla eller öka takten i sin gröna omställning samt för att stärka företagens strategiska arbete med att ta vara på den gröna omställningens möjligheter till innovation och affärsutveckling. Med grön omställning menas arbete för minskad miljö och klimatpåverkan där cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, övergång till fossilfria bränslen och elektrifiering är centrala delar.

Insatserna kan handla om stärkt kompetensförsörjning, utveckling av nya cirkulära affärsmodeller, förbättrad produktion, inklusive produkt- och designutveckling, samt ökad tillgång till testbäddar. De kan även öka kunskapen och användandet av mer miljövänliga energialternativ, inklusive transportlösningar, och bidra till genomförande av branschgemensamma färdplaner framtagna inom Fossilfritt Sverige.

Det kan också handla om insatser som gör det enklare för företag att söka offentliga investeringsstöd i Naturvårdsverkets Klimatkliv (och Energimyndighetens Industrikliv). Exempelvis genom att fokusera på företag inom en särskild bransch.

Digital omställning

Insatser till företag för att de ska påbörja, genomföra, vidareutveckla eller öka takten i företagets digitaliseringsarbete och digitala transformation samt arbete med att utveckla affärsmodeller som utgår från digitaliseringens möjligheter. Med digitalisering menas här förmågan att tillämpa digital teknik och digitala lösningar, så att den skapar värde för företaget, kunder, leverantörer eller samarbetspartner.

Insatserna kan även öka kunskapen om och användningen av automatisering och robotisering samt bidra till stärkt produktionskompetens. Det inkluderar stöd till företag att kunna utveckla kunskap om automationslösningar som i ett nästa steg kan bidra till ökade investeringar i automation och robotisering.

Projekten ska stärka arbetet med hållbar utveckling. Parallellt med grön omställning ska projekten också integrera minst ett av två perspektiv: mångfald (lika möjligheter och icke-diskriminering) eller jämställdhet. De ska bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Insatserna ska vara i linje med branschgemensamma strategier och bidra till genomförandet av regionala och nationella strategier för respektive område. I de fall sådana inte finns tillgängliga bör EU-strategier utgöra riktningen. EU:s gröna giv är särskilt relevant.

När kan jag söka?

Utlysningen öppnar den 16 augusti 2021. Ansökningen ska ha inkommit senast klockan 17.00 den 15 oktober. Utlysningen stänger 15 oktober 2021.

Om din ansökan inkommer före första ansökningsdag eller efter sista ansökningsdag kommer Tillväxtverket att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vill du testa din projektidé på en handläggare på Tillväxtverket innan du gör din ansökan? Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start. Slutredovisning ska göras inom projektperioden.

Du kan ansöka om förskottsutbetalning. Detta är möjligt för sökande med svag likviditet. Maxbeloppet för förskott är 400 000 kronor och gäller totalt för hela projektperioden. Du kan även söka förskott senare när projektet godkänts.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1.

Läs mer om de styrande dokumenten.

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med projektet. För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Du bör vara medveten om att ett framtida genomförandeprojekt kommer att behöva ta hänsyn till de regler som gäller för statligt stöd till företag. Mer information om statligt stöd framgår i handboken.

Som nämns där är det viktigt att kontakta Tillväxtverket på ett förberedande stadium för att diskutera villkor och möjligheter för stöd som gynnar företag.

Hur länge kan projektet pågå?

En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader

Du kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Förstudier kan söka 400 000 kr

Maximalt 50 % i stöd kan beviljas från React-EU.

Övrig finansiering i ditt projekt kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Du ska bekräfta övrig finansiering genom ett intyg om medfinansiering som ska bifogas ansökan om stöd.

Det är vanligt att medfinansiera med regionala medel som beslutas om av regionerna.

Till medfinansiering från region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till medfinansiering från Region Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också medfinansiera genom andra nationella utlysningar. För detta krävs att ansökan enskilt uppfyller kraven i båda utlysningarna.

Hur ansöker jag?

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Du skapar en ansökan genom att välja följande alternativ: EU-medel; Investeringar för tillväxt och sysselsättning; Nationella regionalfondsprogrammet; React EU

Vad ska framgå i ansökan?

Utöver det som framgår i Handboken som nämns ovan ska följande stå med i ansökan.

Ange i vilket geografiskt område ditt projekt ska arbeta.

Projektet behöver ha en tydlig förändringslogik

Du ska beskriva en tydlig förändringslogik som visar varför ert projekt behövs. Du beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad du vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad du planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Fig. Modell förändringslogik.

Nuläge

Insats

Börläge

Fakta

Kritiska faktorer

Målgrupper (företagare)
Målgrupper (främjare)

Aktiviteter

Resultat

Effekter

Till förändringslogik för hållbarhetsaspekter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska ange tydliga mål runt hållbarhet

Du ska ange särskilda mål för projektets hållbarhetsarbete. Dessa ska tydligt visa de resultat som projektet ska skapa hos deltagande företag och kunna bidra till den förändring som ska uppstå i den bransch ditt projekt ska arbeta med.

Minst ett av projektets mål ska visa hur projektet ska leda till att små och medelstora företag bidrar till en koldioxidneutral ekonomi. Detta kan utgöras av uppföljningsbara mål runt exempelvis minskade koldioxidutsläpp, minskad resursanvändning, energianvändning, andel cirkulära material i produkter. Även andra typer av målsättningar kan vara aktuella utifrån vad ditt projekt ska göra. Målen ska ligga i linje med projektets övriga mål och arbetet med hållbarhetsaspekterna.

Tänk på att det är ett krav att arbeta med minst ett av två perspektiv: mångfald (lika möjligheter och icke-diskriminering) eller jämställdhet. Du ska göra det under planering, genomförande och uppföljning av ert projekt. I ansökan ska du visa hur projektet ska använda de delarna som hävstång för tillväxt, alltså hur du avser att använda dem som medel för att nå bättre resultat i projektet. Du kan exempelvis fundera på hur dessa delar kan användas för att företagens affärsutveckling ska bli bättre.

Notera att det är en hygienfaktor att du säkerställer att projektet har intern hållbarhet. Du ska inte redogöra för det i projektansökan. Detta är inte relevanta projektmål. Intern hållbarhet handlar om det individuella projektets egenskaper och aktiviteter. Det kan handla om exempelvis hur resor och möten i projektet genomförs, könsfördelningen på de föreläsare projektet bjuder in till seminarier liksom föreläsarnas budskap och hur projektgruppen är sammansatt.

Du kan exempelvis identifiera vad som är intern hållbarhet med hjälp av följande tabell.

Hållbarhetsaspekt

Frågor om intern hållbarhet

Miljö och Klimat

Vilken är projektets miljöpåverkan (utsläpp, resursanvändning, avfall)?
Kan projektet minska alternativt öka positiv miljöpåverkan?
Hur kommer resor och möten att genomföras?

Jämlikhet och mångfald

Jämställdhet

Vilka når projektet – och inte?
Genomförs särskilda insatser för att anpassa/nå annars underrepresenterade grupper?
Vilka kompetenser finns med i projektgruppen?
Hur säkerställer projektet tillgänglighet? Finns funktionshinder för deltagande? Hur kan projektet eliminera dessa?

Läs mer om hållbarhetsaspekterna.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ordförande för regionernas strukturfondspartnerskap kommer tillsammans med representanter för nationella myndigheter att bilda en prioriteringsgrupp som tillsammans ansvarar för prioritering av ansökningarna.

Tillväxtverket fattar beslut i enligt med prioriteringen.

Följande principer för urval har identifierats för React-EU. Dessa kommer att vara vägledande vid bedömning av ansökan:

 • Stärker företagens omställningsförmåga och möjlighet till att möta krisens effekter regionalt, nationellt och internationellt.
 • Bidrar till företagens affärsutveckling genom ökad digital transformation och därmed stärkt konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.
 • Avspeglar den regionala kontexten och regionernas styrkeområden (smart specialisering) samt adresserar företagens utmaningar, möjligheter och behov kopplade till krisen.
 • Bidrar till Sveriges mål om koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer
 • Organisatorisk kapacitet, erfarenhet och kunskap hos projektägaren och förankring hos samverkanspartners.
 • Förhåller sig till och ligger i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Therese Lindberg
Telefonnummer: 08-681 91 36
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Annika Westerberg
Telefonnummer: 08-681 96 48
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se