Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering för bredband i Norra Mellansverige

Nu kan aktörer i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län ansöka om finansiering för att bygga bredband. Finansieringen kommer från EU:s regionalfond och gäller enbart aktörer som tidigare anmält intresse om att bygga ortssammanbindande nät.

Utlysning 2021:4 gäller regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige, vilket innefattar de uppräknade länen ovan.

Insatsområde 2, investeringsprioritet 2a

Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Insatserna ska bidra till att öka antalet små och medelstora företag med tillgång till bredband med hög kapacitet.

Vem kan söka?

Investeringar inom bredband – insatsområde 2a

Denna ansökningsomgång är enbart öppen för de aktörer som tidigare har anmält intresse om att ansöka om EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät i aktuellt samråd.

Bredbandsinvesteringar per ort

Aktuellt objekt/ kommun

Aktör som får rätt att söka EU-stöd

Efter konkurrens

Maximalt EU-stöd (SEK)

Gävleborg
Söderhamn; Vallvik-Trollharen

Open Infra


5 064 000

Gävle; Hedesunda-Ön norra

Open Infra


1 075 000

Hofors; Bagghyttan-Dalgränsen

Open Infra


700 000

För vad kan vi söka?

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar

Förutom de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfonds­programmen så omfattas projekt som ansöker om EU-stöd för bredbandsinvesteringar också av specifika krav.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av bredband i ett större område för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Norra Mellansveriges lands- och glesbygds­områden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Definition av ortssammanbindande nät

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort, men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

Särskilda villkor för bredbandsprojekt

För att säkerställa att de bredbandsnät som byggs med EU-stöd uppfyller de krav som följer av regelverket för statligt stöd och blir robusta och av hög kvalitet samt byggs på ett kostnadseffektivt sätt har Tillväxtverket sammanställt åtta särskilda villkor som gäller för dessa projekt.

Läs de särskilda villkoren

När kan vi söka?

Ansökningsomgången är öppen:

  • Prioritering sker av Strukturfondspartnerskapet under januari 2022
  • 8 november – 15 december 2021
  • Sista dag för ansökan: 15 december 2021

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Innan ni skickar er ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att ni läser avsnittet om bredband.

Ni bör även läsa igenom främst avsnitten Planera och Ansöka på Tillväxtverkets webbaserade Handbok för EU-projekt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

Varje projekt ska på samma sätt innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT, och investeringsprioritering 2a: Att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin som respektive projekt sökt inom.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket dock tidigast den 8 november 2021.

Projekttiden kan som längst vara 21,5 månader och vara avslutad 31 augusti 2023 med tillägg för 2 månaders avslutsarbete, totalt 23,5 månader. Det finns ingen möjlighet till förlängning längre än 31 augusti 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka & rapportera, ansök om stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Att skriva en ansökan

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan Innan ni skickar er ansökan

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige under januari 2022.

Om er ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet får ni besked om det från Tillväxtverket.

Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval av insatser. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med enheten för Regional tillväxt Mellersta Sverige.

Det går också bra att skicka e-post: norramellansverige@tillvaxtverket.se