Tillväxtverket

Investera i leder i landsbygder

Arbetar du med leder för vandring eller mountainbike-cykling? Vill du utveckla en attraktiv och hållbar infrastruktur för vandrings- och cykelturism? Sök stöd för din investering från Tillväxtverket!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Leder utgör en viktig infrastruktur för turism. De skapar möjligheter för landsbygdsföretag och erbjuder rekreation för allmänheten. Vi söker projekt som bidrar till lokal utveckling genom att utveckla kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva leder för mountainbike- och vandringsturism. Projekten ska även bidra till att långsiktigt stärka besöksnäringen och företagande i landsbygder.

Vi prioriterar:

 • Investeringar i leder som har de långsiktiga förutsättningarna för finansiering, förvaltning och utveckling på plats.
 • Investeringar där lederna ingår i en turistisk helhetslösning, det vill säga utgår från besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra.
 • Ansökningar från regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014–2020 som styr vilka insatser vi prioriterar. Den här utlysningen ingår i EU:s landsbygdsprogram delåtgärd 7.5 – stöd till investeringar för offentligt bruk i infrastruktur för rekreationsändamål, turistinformation och småskalig turisminfrastruktur, inom fokusområde 6b.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av myndigheter, regioner, kommuner, föreningar, andra organisationer och företag. Observera att vi kommer att prioritera ansökningar från regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare. Detta för att främja långsiktiga och strategiskt sammanhängande investeringar. Projekten bör genomföras med berörda ledansvariga.

Om du som söker inte är en regional turistorganisation eller regional ledsamordnare, så är det en fördel om dessa regionala aktörer har en aktiv och framträdande roll i projektgenomförandet.

För vad kan du söka?

Du kan söka stöd för projekt med någon av följande inriktningar

 • Utveckla leder för vandring
 • Utveckla leder eller områden för mountainbike-cykling

Vi prioriterar projekt som

 • Bidrar till lokal utveckling genom att utveckla kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva leder för vandrings- och mountainbike-turism som ger företag goda möjligheter att utveckla produkter och tjänster inom turism och besöksnäring.
 • Utvecklar vandringsleder enligt framtagna kriterier i det nationella ramverket för vandringsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och regionala styrdokument.
 • Utvecklar leder eller områden för mountainbike-cykling utifrån erfarenheter och rekommendationer från ledande destinationer och företag för mountainbike-cykling i Sverige. (För att sprida deras kunskap så avser Tillväxtverket att arrangera kunskapsträffar med relevanta aktörer inför och under projektgenomförandet.)
 • Har de långsiktiga förutsättningarna för ledernas finansiering, förvaltning och utveckling på plats. Alternativt att ett sådant arbete ingår i projektet enligt det nationella ramverket för vandringsleder. Liknande förutsättningar gäller även för mountainbike-leder.
 • Är förankrade och i linje med regionala planer och utvecklingsstrategier. För att säkerställa långsiktighet och hållbar organisering över tid så är styrdokument, mandat och förutsättningar tydligt formulerade.
 • Ingår i en turistisk helhetslösning. Det vill säga projekt som bygger på besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra, utvecklar fungerande samarbeten med relevanta intressenter (ledpartners) och kompletterar eller binder samman flera besöksmål.

De här utgifterna kan du få stöd för kopplat till din investering

 • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av tjänst för att bygga eller rusta upp led som är fri för allmänheten att använda. För att röja och märka leder får du betalt per meter enligt en enhetskostnad som tagits fram, se nedan under Ersättningsnivå.
 • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av tjänst för att ta fram eller rusta upp infrastruktur för turistinformation på plats.
 • Köp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara för att få fler besökare till platsen.
 • Köp av tjänst för att planera och genomföra investeringen.

Observera att du inte kan ansöka om stöd för egen arbetstid. Du kan heller inte få stöd för att trycka informationsmaterial (exempelvis turistbroschyrer), marknadsföring eller produktutveckling.

Ersättningsnivå

 • 9,50 kronor per meter i skog som behöver röjas.
 • 6 kronor per meter i öppen mark som behöver röjas.
 • 1 krona per meter i mark som inte behöver röjas, som vägar, tydliga stigar eller andra ytor där det enda som krävs är skyltning.

Vilka krav, villkor eller regler finns för att söka stödet?

Villkor för stöd (enligt åtgärdsbeskrivning i landsbygdsprogrammet)

 • Du ska bifoga en projektplan till din ansökan.
 • Investeringar ska vara förenliga med kommunala och regionala planer och med befintliga lokala utvecklingsstrategier.
 • Du som söker ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning.
 • Vi beviljar inte stöd till insatser som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Vi beviljar inte stöd till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

De allmänna och särskilda villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Regler

Investeringen ska vara fri att använda för allmänheten.

Du kan få stöd beviljat för nedanstående utgifter, under förutsättning att de är kopplade till aktiviteterna i den projektplan som Tillväxtverket fastställer:

 1. Uppförande eller upprustning av tillbehör till fastighet enligt projektplanen.
 2. Inköp eller avbetalningsköp av ny utrustning upp till tillgångens marknadsvärde.
 3. Allmänna utgifter kopplade till utgifter i punkt 1 och 2:
 • Köp av tjänst som gäller arkitekter, ingenjörer och konsulter.
 • Köp av tjänst för uppförande eller upprustning.

För utgifter för röjning och skyltning av stigar och leder så får du en fast ersättning per meter (se Ersättningsnivå under rubriken För vad kan du söka?). För övriga utgifter för leden får du ersättning utifrån faktiska utgifter.

Observera att du inte kan ansöka om stöd för egen arbetstid.

Projektplan

Du ska bifoga en projektplan med din ansökan. Projektplanen ska innehålla:

 • En kort bakgrund och behovsanalys.
 • Projektets syfte.
 • Projektets mål på lång och kort sikt.
 • Projektets organisering samt organiseringen kring de leder som ansökan gäller (inklusive redogörelse för markägarförhållanden).
 • Arbetssätt.
 • Tidsplan.

En beskrivning av projektets betydelse och potential för den lokala besöksnäringen samt det turistiska systemet kring leden (med avseende på kedjan resa-bo-äta-göra).

Budgetmall

Du ska fylla i och bifoga en budgetmall med din ansökan. Budgetmallen hittar du i Jordbruksverkets webbutik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Landsbygdsprogrammets landsbygdsdefinition

Landsbygd definieras som områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCB:s befolkningsstatistik för år 2015. I de fall där stödmottagaren (projektägaren) är lokaliserad till en tätort med mer än 3 000 invånare ska projektets mervärde och nytta direkt tillfalla landsbygdsområdet. Insatser ska kunna genomföras även i större tätorter om projektet tillför mervärden till landsbygdsområden.

Bedömning

De ansökningar som bäst uppfyller målen för utlysningen ska få stöd. Tillväxtverket poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån urvalskriterier. Vi baserar sedan vår slutliga prioritering på den sammanlagda poäng som en ansökan får för samtliga kriterier.

Tillväxtverket bedömer ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till klimatanpassning och till att uppfylla nationella miljö-, klimat- och kulturmål.
 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation).
 • Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet.
 • Investeringen har tydliga mål.
 • Investeringen bidrar till att långsiktigt stärka besöksnäringen och företagande i landsbygder.

Kriterierna finns ytterligare beskrivna med viktning i Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014–2020. Bedömningsgrunderna finns även beskrivna i handlingsplanens Bilaga 2e: Bedömningsgrunder för Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd avseende Investeringar i rekreation och turism (delåtgärd 7.5 fokusområde 6b).

Datum för ansökan och beslut

Du kan lämna in din ansökan från 10 november 2021 fram till 31 januari 2022. Tillväxtverket förbereder beslut efter att utlysningen stängt. Vi fattar beslut under första och andra kvartalet 2022.

Under vilken period ska projektet genomföras?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan Tillväxtverket har fattat beslut om stöd sker på egen risk. Du kan genomföra projektet som längst fram till 2024-10-31.

Hur mycket kan du få i stöd?

Offentliga aktörer kan få stöd för 100 procent av sina stödberättigande utgifter. Övriga aktörer kan få stöd för 90 procent av sina stödberättigande utgifter. Resterande 10 procent av utgifterna ska då finansieras med privata pengar.

Vi beviljar inte stöd till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Stödbeloppet är begränsat enligt EU:s förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse när stödet gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen snedvrids. Begränsningen innebär att stöd av mindre betydelse inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen gäller per stödmottagare.

Utlysningen omfattar 25 miljoner kronor. Tillväxtverket kommer genomföra ytterligare utlysningar under perioden 2022–2023. Dessa utlysningar kan ha samma eller bredare inriktningar, beroende på de behov som Tillväxtverket identifierar.

Hur ansöker du?

Du ansöker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du behöver fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter för e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar mallen för fullmakt i Jordbruksverkets webbutik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Skicka din ifyllda fullmaktsblankett till Jordbruksverket.

Så ansöker du via e-tjänsten

 • Logga in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
 • Välj ”Stöd inom landsbygdsprogrammet”, därefter ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”.
 • Välj ”Starta tjänsten”.
 • Fyll i ansökan i 9 steg.

Att tänka på när du fyller i din ansökan

 • I steg 3 ”Välj stöd” ska du välja ”Service och satsningar på landsbygden”. Välj därefter inriktning ”Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd” och åtgärd ”Infrastruktur för rekreation och turism”.
  Välj sedan ”Cykel och/eller Vandringsled” och därefter alternativen ”Röja och märka upp led” (för enhetskostnader) och ”Övrigt” (för faktiska investeringar).
 • I steg 6 ”Utgifter och finansiering” finns en budgetmall som du ska fylla i och sedan bifoga i steg 8. Du kan även hämta budgetmallen i Jordbruksverkets webbutik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • I steg 8 ska du utöver budgetmallen även bifoga projektplanen.
 • Bifoga också en kopia av ifylld fullmaktblankett och underlag som styrker behörig firmatecknare.

Läs mer och se en instruktionsfilm om hur du skickar in en ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bifoga gärna offerter

För att underlätta och förkorta handläggningstiden så är det bra om du bifogar offerter för de inköp du planerar i projektet.

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du har skickat in din ansökan om stöd:

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du påbörjar ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.
 • Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring (projektet ska ha en egen huvudbok).
 • Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven.
 • Följ reglerna för upphandling om du är upphandlingsskyldig.

Kontakt

Vi besvarar dina frågor snabbast om du skickar dessa till turisminfrastruktur@tillvaxtverket.se.

Handläggare

Linnea Ax
Telefonnummer: 08-681 66 76
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kicki Juopperi
Telefonnummer: 08-681 93 02
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Vill du skriva ut hela utlysningen?
Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.