Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering för investeringar i bredband i Övre Norrland

Nu kan aktörer som lämnat intresseanmälningar i öppet samråd söka finansiering för att bygga bredbandsnät. Näten ska binda samman orter eller noder i nätverken i Västerbotten och Norrbotten. Insatserna ska också bidra till att fler företag får tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet.

Utlysning 2021:3 Bredband är öppen för ansökningar för investeringar i bredbands­infrastruktur i Norrbottens och Västerbottens län.

Tillväxtverket kan bara bevilja finansering om regeringen genomför en valutakursjustering

Den här finansieringen kommer bara att kunna beviljas om Tillväxtverket får tillgång till ny finansiering. Förutsättningen är att regeringen reviderar Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder och genomför den föreslagna valutakursjusteringen. Tillväxtverket kan därmed bara bevilja finansiering till projekt om regeringen genomför valutakursjusteringen. Förslaget om ändrad valutakurs framgår av regeringens budgetproposition för 2022.

Sista datum för att genomföra aktiviteter

Sista möjliga slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är för denna programperiod den 31 augusti 2023.

Mer om programmet Övre Norrland

Vem kan söka?

Ni som söker ska vara juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Endast öppen för aktörer som anmält intresse vid ett öppet samråd

Utlysningen är endast öppen för de aktörer som har lämnat in intresseanmälningar till Tillväxtverket under det öppna samråd som pågått mellan 2021-10-22 till 2021-11-15. Ni som anmält intresse kan ansöka om EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortssammanbindande nät.

EU-krav på infrastruktur för bredband

EU-stöd får endast gå till områden där:

 • det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare
 • det inte kommer att byggas ut infrastruktur på kommersiell grund inom tre år.

Detta är ett krav som EU ställer på stöd till bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet inom Regionalfonden. Tillväxtverket har redan säkerställt att dessa krav är uppfyllda genom offentligt samråd.

För vad kan vi söka?

Utlysning 2021:3 Bredband håller öppet för ansökningar inom insatsområde 2.

I den här utlysningen ska er ansökan vara inriktad mot insatsområdet nedan. Den ska också möta nedan beskrivna krav.

Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Insatsområde 2, investeringsprioritering 2a

Syftet är att öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät samt att stödja att ny teknik och nya nätverk införs. Insatserna ska bidra till att fler företag får tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet.

Behovskartläggningen visar vilka områden som kan byggas ut

I behovskartläggningen som tagits fram för respektive län kan ni se i vilka områden det är möjligt att bygga ut ortssammanbindande nät för bredband.

Specifika krav på projekt som ansöker om stöd för bredbandsinvesteringar

Förutom de allmänna krav som ställs på projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen så omfattas projekt som ansöker om EU-stöd för bredbandsinvesteringar också av särskilda villkor som framgår av varje beslut om stöd.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av ortssammanbindande nät i ett större område för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i Övre Norrlands lands- och glesbygdsområden. Utbyggnaden av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.

Vad är ortssammanbindande nät?

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort, men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

Innan ni skickar er ansökan om stöd till Tillväxtverket är det viktigt att ni läser avsnittet om bredband.

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 16 november 2021 – 6 januari 2022
 • Sista dag för ansökan: Torsdag 6 januari 2022
 • Sista dag för medfinansieringsintyg: Fredag den 18 februari 2022
 • Prioritering sker: Onsdag den 6 april 2022

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Tänk på att i god tid även kontakta tänkt medfinansiär för att få rätt information om ansökningsförfarande hos dem.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1, varigenom nya redovisningsalternativ tillämpas från och med 1 augusti 2019 med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om regelverket här

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 22 månader med tillägg för 2 månaders avslutsarbete, totalt 24 månader.

Sista möjliga slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är för denna programperiod den 31 augusti 2023.
Sista möjliga slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är för denna programperiod den 31 oktober 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Kvarvarande medel att ansöka om är ca 12 Mkr.

Hur ansöker vi?

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om ansökan uppfyller kraven

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioritering. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå.
E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Om ni planerar att ansöka om finansiering så kontakta oss gärna så snart som möjligt. Vi önskar inleda en dialog med er som söker i tidigt skede. Inför ett eventuellt möte, då vi kan testa er projektidé, vill vi att ni: :