Tillväxtverket
eu-logotyp

Förbered framtida projekt i Västsverige

Nu är det öppet för att ansöka om finansiering för förstudier inom Regionalfonden i Västsverige. Syftet är att lägga grunden för genomförandeprojekt i programperioden 2021-2027.

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige tar nu emot ansökningar om finansiering för förstudier.

En förutsättning är att förstudierna ligger i linje med programdokumentet och utlysningen samt att de med sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Västsverige, i programperioden 2021-2027.

Om förstudier:

 • Förstudierna ska rikta sig mot något av de tre insatsområdena i regionalfondsprogrammet 2014-2020.
 • De kan max pågå i nio månader inklusive avslutsarbete.
 • De kan få maximalt 400 000 kronor i EU-finansiering från Tillväxtverket.
 • Stödet från Tillväxtverket kan maximalt utgöra 40 procent av förstudiens budget.

Läs mer här om förstudier.

Är ni intresserade av att söka, kontakta gärna Tillväxtverket för vidare diskussion och information runt tillgängliga medel.

Förstudierna ska redovisas med klumpsumma. Klumpsumman kommer endast att betalas ut om resultatet enligt villkoren i beslut om stöd nås och blir godkänt av Tillväxtverket. Om ni inte når godkänt resultat kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att betala ut delar av stödet. Läs mer om klumpsumma här

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Det är önskvärt att företag är en viktig målgrupp i projekten men inte i första hand som projektägare. Företagen kan på så sätt få del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

Privata juridiska personer som ansöker om pengar ska ha mandat att före-träda/representera en mångfald av företag eller bransch. Det innebär att företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad inte kan söka pengar för utveckling av egen drift.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering av förstudier. En förstudie är ett mindre, förberedande projekt där du kan undersöka hur du skulle kunna genomföra ett projekt finansierat av regionalfonden.

Syftet med förstudierna är att lägga en god grund för ett genomförandeprojekt i programperioden 2021-2027. Just nu är programutkastet under arbete, så innehållet kan komma att ändras.

Förstudien kan till exempel finansiera en rapport eller formandet av ett partnerskap om det är flera aktörer som är intresserade av att driva projekt tillsammans.

En förstudie leder normalt sett fram till en ansökan om ett genomförandeprojekt. Slutsatsen av en förstudie kan även vara att det av olika skäl saknas förutsättningar för att genomföra ett större projekt.

Vi rekommenderar att ni innan en ansökan tar kontakt med någon av våra handläggare för dialog runt er ansökan.

Förstudien ska kopplas till ett av insatsområdena inom regionalfondsprogrammet 2014-2020 och ska även riktas till ett av de politiska målen i utkastet för Västsvenska regionalfondsprogrammet för 2021-2027.

Ni ska i ansökan också beskriva hur förstudien förhåller sig till hållbarhetsaspekterna och Agenda 2030. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur förstudien kan bidra till att de horisontella aspekterna jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, integreras i ett framtida genomförandeprojekt. Läs mer om hållbarhetaspekterna här.

Insatsområden inom Regionalfondsprogrammet 2014-2020

 • Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor inom forskning och innovation, i regionala styrkeområden.

 • Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, Det är inte möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument

Insatsområdet avser bidra till att främja entreprenörskap och/eller stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt och ägna sig åt innovationsprocesser.

 • Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden och/eller till stärkt förmåga att kommersialisera nya produkter och tjänster som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Läs programmet för programperioden 2014-2020 här, i kortversion eller i sin helhet.

Politiska mål i utkast till Regionalfondsprogram 2021-2027

Nedanstående mål kommer från utkastet till regionalfondsprogrammet och kan komma att ändras.

Politiskt mål 1: Innovationskraft för hållbar omställning, tillväxt och färdigheter i Västsverige med fokus på att:

 • Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik (särskilt mål 1.1)
 • Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, inbegripet genom produktiva investeringar (särskilt mål 1.3)
 • Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap (särskilt mål 1.4)

Politiskt mål 2: Utveckling för cirkulär omställning i Västsverige med fokus på att:

 • Främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser (särskilt mål 2.1)
 • Främja tillgång till vatten och en hållbar vattenförvaltning (särskilt mål 2.5)
 • Främja övergången till en cirkulär ekonomi (särskilt mål 2.6)

Notera att insatser inom särskilt mål 1.1 och 1.4 ska ligga i linje med Region Hallands eller Västra Götalandsregionens strategier för smart specialisering. Ni hittar dem här:

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smart specialisering Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om programperioden 2021-2027

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 15 januari – 28 februari
 • Sista dag för ansökan: 28 februari
 • Prioritering sker efter beredning med beslut innan sommaren

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt.

Vill du testa din projektidé på en handläggare på Tillväxtverket innan du gör din ansökan? Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Förstudierna ska redovisas med klumpsumma. Klumpsumman kommer endast att betalas ut om resultatet enligt villkoren i beslut om stöd nås och blir godkänt av Tillväxtverket. Om ni inte når godkänt resultat kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att betala ut delar av stödet. Läs mer om klumpsumma här.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

Läs mer här om vilka specifika frågor som ska besvaras i ansökan om förstudiemedel.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1. Föreskrifterna gäller från och med augusti 2019 och innebär att nya redovisningsalternativ tillämpas med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om de styrande dokumenten

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

En förstudie får högst pågå i nio månader inklusive avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 40 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioritering. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg så kan vi ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.
Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige innan ni skickar in en ansökan. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Västsverige.